សេដ្ឋកិច្ចជាតិ Jul 04, 2023

សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម ហុង សុហួរ ក្នុងពិធីចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ របស់ MJQE

សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម ហុង សុហួរ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ក្នុងពិធីចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាផ្លូការ របស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក នៅក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា