បទយកការណ៍ May 29, 2023

បទបង្ហាញស្តីអំពី IPO របស់ក្រុមហ៊ុន MJQE ធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា Aii សាខាសាខាទួលគោក

បទបង្ហាញដោយក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អ អេច ប៊ី (ខេមបូឌា ម.ក) អំពី ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិសាធារណៈលើកដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក ធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាទួលគោក