កញ្ចក់សេដ្ឋកិច្ច Apr 18, 2022

ទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា បានថយកម្តៅខ្លាំងព្រោះវិបត្តិកូវីដ-១៩