កម្មវិធីទូរទស្សន៍​ MJQTV Mar 15, 2023

កិច្ចពិភាក្សា និងសំណួរចម្លើយក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការផ្សាយមូលបត្រកម្មសិទ្ធិសាធារណៈ MJQE ភាគ១/២