បញ្ហាសុខភាព

យល់​ដឹង​អំពី​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ឆ្លុះ​អេកូ​ពិនិត្យ​ផ្ទៃពោះ​និង​ចំនួន​ដង​នៃ​ការពិនិត្យ

ការឆ្លុះអេកូពិនិត្យផ្ទៃពោះឬភាសាអង់គ្លេសថា Fetal Ultrasound បានក្លាយទៅជាប្រធានបទដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងចំណោមមជ្ឈដ្ឋានអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រខ្លះបានណែនាំថាឱ្យឆ្លុះអេកូពិនិត្យយ៉ាងតិចឱ្យបាន៥...

អានបន្ថែម

អត្ថបទពេញនិយម

No Content Available