1.កម្មករស្នើសុំកុំឱ្យទំនិញឡើងថ្លៃ ខណ:ប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ឡើងត្រឹមតែ៦ដុល្លារ 2.តើអ្នកគួររៀបចំខ្លួនបែបណា ដើម្បីក្លាយជាសហគ្រិនពិតប្រាកដ? | ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី 3.កុំកំណត់ព្រំដែនការងារខ្លួនឯង | សៀវភៅ ១០៨ ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី 4.ការត្រៀមខ្លួនចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ ភាគ១០/១០ | ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី 5.ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Business Cambodia មានការស្តាយក្រោយ កាលពីនៅកុមារភាព | ជីវិតខ្ញុំ

កម្មវិធីទូរទស្សន៍​ MJQTV

Image

ការត្រៀមខ្លួនចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ ភាគ៩/១០ | ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី

Image

ការត្រៀមខ្លួនចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ ភាគ៨/១០ | ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី

Image

ការត្រៀមខ្លួនចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ ភាគ៧/១០ | ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី

Image

ការត្រៀមខ្លួនចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ ភាគ៦/១០ | ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី

Image

ការត្រៀមខ្លួនចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ ភាគ៥/១០ | ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី

Image

ការត្រៀមខ្លួនចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ ភាគ៤ | ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី

Image

ការត្រៀមខ្លួនចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ ភាគ៣ | ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី

Image

ការត្រៀមខ្លួនចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ ភាគ២ | ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី